Skip links
ЗАГАЛЬНІ ДОГОВІРНІ УМОВИ І ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ КЛІЄНТАМ

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти щодо купівлі послуг через сайт www.prgrf.com

 1. Загальні положення

1.1. Даний договір публічної оферти (далі – «Договір», «Оферта») являє собою офіційну пропозицію з надання інформаційних послуг юридичним та/або фізичним особам-підприємцям та/або фізичним особам (далі – «Замовник») на перерахованих в Договорі умовах шляхом надання інформації через онлайн вебінар — спеціальної форми передачі інформації, оффлайн семінар, конференцію — спеціальної форми передачі інформації тощо, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, визначених ним на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника вебінару, тренінгу в запису — за встановлену плату.

1.2. Договір є офіційним документом, має відповідну юридичну силу і публікується на Веб-сайті.

1.3. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені в даному Договорі.

1.4. Даний Договір вважається укладеним (акцептованим) з моменту надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця та заповнення анкети на участь на сайті Виконавця www.prgrf.com(далі – «Веб-сайт») .

1.5. Ухвалення даної Оферти, заповнення анкети для учасника та подальша оплата послуг Виконавця, як спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти означає згоду Замовника (в разі, якщо Замовник є фізичною особою) або фізичної особи – представника Замовника (далі за текстом цього пункту Оферти – суб’єкт персональних даних), на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення її дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти і виконується виключно на підставі письмової (паперової) заяви Замовника. В такому випадку Оферта розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цієї Оферти, суб’єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб’єкт персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб’єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

1.6. Даний договір укладається між ТОВ “Соціальний консалтинг “Параграф” (далі — «Виконавець»), з однієї сторони та Замовником (вказати П. І. Б. або найменування) з другої сторони, які далі разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», про наступне:

 

 1. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є оплатне надання Замовнику інформаційних послуг.

2.2. Виконавець надає послуги (далі – «Послуги») в наступному вигляді:

2.2.1. Очні заходи (семінари, тренінги, майстер-класи, тематичні курси, конференції тощо).

2.2.2. Дистанційні заходи з використанням трансляції в мережі Інтернет (вебінари, трансляції майстер-класів, семінарів, тематичних курсів і т.п.).

2.2.3. Записи заходів, що надаються на фізичному носії (CD-диск, флеш-носій і т. п.).

2.2.4. Записи заходів, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

2.2.5. Навчальні курси, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

 

 1. Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. своєчасно надавати Послуги Замовнику з дотриманням умов цього Договору;

3.1.2. здійснювати технічний супровід трансляції онлайн-вебінару;

3.1.3. не поширювати отриману від Замовника або інших джерел інформацію, що виходить за межі умов цього Договору, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором, згідно чинного законодавства України;

3.1.4. інформувати Замовника про невідповідність наданої ним інформації вимогам Виконавця або чинного законодавства України. При цьому термін виконання Послуг може переноситися на відповідний термін, протягом якого Замовник надавав відповідні виправлення Виконавцю;

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. своєчасно отримувати інформацію, необхідну для надання Послуг;

3.2.2. в будь-який момент змінювати дату, час проведення вебінару, семінару, конференції, тренінгу тощо та/або кількість інформації (занять) у курсі вебінару, семінару, конференції, тренінгу тощо попередньо повідомивши Замовника шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на офіційному Веб-сайті Виконавця;

3.2.3. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Веб-сайті, не пізніше трьох календарних днів з дня їх внесення (прийняття);

3.2.4. призупинити виконання Послуг з одночасним повідомленням Замовника в разі недотримання Замовником будь-яких домовленостей і зобов’язань, за цим Договором при укладанні Оферти (або будь-якого іншого Договору з Замовником) або в процесі його виконання, як в письмовій так і в усній формі; створення Замовником з будь-яких причин умов, як технічного так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню даної Оферти; ненадання Замовником будь-яких матеріалів, обумовлених при укладанні даної Оферти; несвоєчасної або неповної оплати Послуг;

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. своєчасно і достовірно та в повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням Послуг;

3.3.2. своєчасно проводити оплату Послуг за даним Договором;

3.3.3. не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Послуг, за винятком їх особистого використання;

3.3.4. забезпечити технічні можливості для отримання Послуг;

3.3.5. входити на платформу під своїм акаунтом одночасно тільки з одного персонального комп’ютера;

3.3.6. дотримуватись правил поведінки на семінарах, вебінарах, конференціях тощо, проявляти повагу до Виконавця та третіх осіб;

3.3.7. не використовувати отриману від Виконавця інформацію та матеріали, включаючи (без обмеження) з метою створення подібного та/або конкурентного продукту або сервісу або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди, а так само не організовувати або не проводити власні вебінари, семінари, конференції на базі вебінарів, семінарів, конференцій Виконавця;

3.3.8. не розміщувати на Веб-сайті персональні дані третіх осіб без їх згоди, в тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг;

3.4.2. отримувати Послуги належної якості відповідно до умов даного Договору.

 

 1. Умови та порядок надання Послуг та їх оплати

4.1. Послуги надаються Виконавцем в повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.

4.2. Вартість кожного виду Послуги встановлюється на Веб-сайті Виконавця.

4.3. Факт придбання Послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.

4.4. Оплата Послуг здійснюється Замовником одним з пропонованих на Веб-сайті способом. Вибір і використання способу/форми оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд із запропонованих варіантів. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Замовником способу/форми оплати виходять за рамки даної Оферти і регулюються угодами (договорами) між Замовником та відповідними організаціями. Замовник повністю несе відповідальність за правильність і достовірність вказаних контактних даних, оскільки саме за вказаними контактними даними проводитиметься обмін інформацією.

4.5. Участь у вебінарі, семінарі, конференції тощо підтверджується заповненням Замовником відповідної анкети на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Веб-сайті. Посилання на участь у вебінарі та підтвердження участі в семінарі, конференції тощо надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні анкети на участь.

4.6. У разі, якщо протягом 2 робочих днів Замовник по тій або іншій причині не отримав доступу до вебінару або підтвердження участі у семінарі та/або конференції на свою електронну адресу, йому необхідно звернутися в службу підтримки Виконавця за телефоном: +380 67 511 83 71 або електронною поштою : info@prgrf.com.

4.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі, семінарі, конференції тощо без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час проведення заходу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників заходу, спікера, відхилення від теми заходу, реклама, нецензурні висловлювання і т. п.

 

 1. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань за цим договором відповідно до законодавства України.

5.2. У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, пов’язаних з виконанням Послуг відповідно до даного Договору, Замовник розглядає і вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за дії (або бездіяльність), а також прийняті рішення державних та інших органів, пов’язані з виконанням цього Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за роботу Інтернет провайдерів, операторів зв’язку тощо.

5.5. Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням Послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до суду України відповідної юрисдикції.

 

 1. Гарантії

6.1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, приймає на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Послуг.

6.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, а також отримання Замовником певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

6.3. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Замовник запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що укладає Оферту добровільно, при цьому Замовник підтверджує, що:

 • повністю ознайомився з умовами оферти;
 • повністю розуміє предмет Оферти;
 • повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Оферти;
 • має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Оферти Замовником.

6.4. Вся надана у зв’язку з виконанням Оферти інформація є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати її третім особам і не використовувати в будь-яких цілях, не передбачених офертою.

 

 1. Форс-мажорні обставини

Сторона звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за цим Договором, якщо доведе, що таке невиконання сталося внаслідок форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами відносно кожної Сторони розуміються обставини, які знаходяться поза волею Сторони, які не існували під час укладення цього Договору і виникли незалежно від волі Сторін, виникнення яких сторона не могла передбачити і які перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

7.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини як надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього Договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

7.4. Термін виконання зобов’язань за цим Договором відкладається при виникненні форс-мажорних обставин на час, протягом якого останні будуть діяти.

7.5. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов’язання за цим Договором, зобов’язана не пізніше ніж через 3 робочі дні з моменту їх виникнення, в письмовій формі проінформувати про це іншу сторону. Несвоєчасне інформування про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну сторону права посилатися на ці обставини.

7.6. Настання обставин непереборної сили для будь-якої із Сторін повинне бути підтверджене письмовим сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншим компетентним органом.

7.7. У випадку, якщо форс-мажорні обставини перешкоджають одній із Сторін виконати її зобов’язання протягом терміну, що перевищує 3 (три) місяці або якщо після їх виникнення з’ясується, що вони будуть тривати більше 3 (трьох) місяців, кожна із Сторін може направити іншій Стороні повідомлення з пропозицією: про проведення переговорів з метою визначення взаємоприйнятних умов виконання зобов’язань за Договором; або про припинення Договору.

 

 1. Термін дії, зміни умов і розірвання Оферти

8.1. Оферта діє з моменту її опублікування в мережі Інтернет на Веб-сайті, вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно даної Оферти.

8.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

8.3. У разі істотного порушення однією із Сторін умов Договору інша Сторона має право на одностороннє розірвання Договору, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів.

8.4. Дана Оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника з одночасною публікацією нової версії на Веб-сайті не пізніше трьох календарних днів з дня їх внесення (прийняття). У разі незгоди Замовника з внесеними змінами, укладається окрема письмова угода, в якій будуть врегульовані спірні питання.

 

 1. Інші умови

9.1. Договір, його укладання та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, неврегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України.

9.2. У разі втрати чинності одним із положень цього Договору, інші положення залишаються чинними. Положення Договору, яке втратило чинність, повинно бути замінено допустимим з юридичної точки зору положенням, максимально наближеним за змістом до того, що Сторони мали на увазі при укладанні даного Договору.

 

 1. Реквізити продавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Соціальний консалтинг «Параграф»

Ідентифікаційний код юридичної особи 38376972

03083, м. Київ, Проспект Науки 86, корпус 2, кв. 13

IBAN UA UA353052990000026008035022898 в ПАТ «ПРИВАТБАНК»МФО 320649

Директор Познанська К. В.Перелік послуг, що надаються:

Консультаційні послуги з питань комерційної та благодійної діяльності та управління та консультації з питань написання грантових заявок та залучення коштів.
This website uses cookies to improve your web experience.